2015-11-17

Informacje nieudostępnione w BIP

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów, które nie zostały opublikowane w Biuletynie powinna złożyć wniosek do dyrektora przedszkola. Dane podlegające ochronie:

- dane osobowe pracowników zatrudnionych w przedszkolu;

- dane osobowe dzieci i ich rodziców;

- wynagrodzenie pracowników;

- orzeczenia, opinie, informacje Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz innych poradni specjalistycznych;

- dokumentacja dydaktyczno-wychowawcza udostępniana organowi prowadzącemu  i nadzorującemu

Przedszkole.

Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (Art. 2 ust. 1 i art.10 ust. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - Dz. U. z 2001 Nr 112, poz. 1198 ze zm.).